Czytanie na dziś: czytaj dalej
Spotkania i Rekolekcje Konferencje

Ojciec John bardzo zachęcał, by nie szczędzić wysiłku w przekazywaniu medytacji innym – by uczyć jak medytować po chrześcijańsku - i dzielić się jej doświadczeniem. Doskonale rozumiał, że najważniejszy jest osobisty przekaz, i że każdy z nas medytuje tylko dlatego, że dar ten został mu w którymś momencie życia przez kogoś, w sposób osobisty, przekazany. Jak każdy dar Ducha, także i ten wymaga, by się nim podzielić dalej.

Tynieckie spotkania medytacyjne 2014


Ubiegłoroczny okres wakacyjny obie krakowskie grupy (wtorkowa i czwartkowa) wykorzystały na podtrzymanie bliskich kontaktów z duchowymi opiekunami z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, poprzez zapraszanie na spotkania medytacyjne o. Jana Pawła OSB. W przypadku nowo powstałej grupy wtorkowej obecność duchowego przewodnika miała szczególne znaczenie - bez spotkań w lipcu i w sierpniu, które odbywały się w prywatnych mieszkaniach u Roberta i u Agnieszki, funkcjonowanie grupy medytacyjnej (założonej 4 czerwca 2013 r.) mogłoby być zagrożone. Wobec stosunkowo częstej obecności na naszych spotkaniach Ojciec Jan Paweł zaproponował, abyśmy sami odwiedzili go w Tyńcu na specjalnie dla nas sprawowanej niedzielnej Eucharystii. Podczas drogi powrotnej do klasztoru zaproponowałem, aby tę formułę Mszy św. i spotkania rozszerzyć na pozostałe grupy medytacji chrześcijańskiej działające w Krakowie, a do których kontakt uzyskaliśmy podczas “II Wieczoru z Medytacją Chrześcijańską”, zorganizowanego 27 kwietnia 2013 r. Ojciec bardzo się ucieszył, że oprócz naszych dwóch grup WCCM są jeszcze 4 inne grupy medytacji chrześcijańskiej (w tym dwie ze Wspólnoty Lubińskiej). Tak 25 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się Mszą św. nasze comiesięczne spotkania w Tyńcu. Od początku miały one zaproponowaną przez Ojca Jana Pawła Konobrodzkiego OSB formułę SPOTKANIA SIĘ, a więc oprócz gromadzenia się wokół stołu Pańskiego i medytacji, także wzajemne zapoznanie się osób medytujących w tradycji chrześcijańskiej, otwartą rozmowę i wpisaną w te spotkania radość bycia wśród ludzi podążających podobną ścieżką duchową. Na pierwszym zgromadzeniu, które miało miejsce w Sali Zielonej tynieckiego Opactwa, grono 32 uczestniczących osób wraz o. Janem Pawłem, powierzyło mi koordynowanie także kolejnych spotkań.Od września 2013 r. Msze św. z homilią oraz konferencje na spotkaniach, w nieco zmodyfikowanej formule, prowadzi o. Włodzimierz Zatorski OSB, podprzeor Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Podczas Eucharystii śpiewamy - najbardziej stosowny w tym najstarszym w Polsce klasztorze, obchodzącym 29 czerwca 2014 r. w odpust św. św. Piotra i Pawła 970 rocznicę założenia - chorał gregoriański z VIII Mszy “Angelus”. Jakkolwiek śpiew najczęściej ogranicza się do Kyrie, Sanctus i Agnus Dei, nie jest to dla nas całkiem łatwe zadanie. Magicznym śpiewem psalmów i oprawą muzyczną w postaci pieśni ubogaca nas Agnieszka, a od czasu do czasu wspiera nas w tym i ozdabia Eucharystię wspaniałymi wykonaniami Zespół Harmonia Mundi wraz z Anią, członkinią grupy medytacyjnej. Spotkania te, łączące uczestników medytacji chrześcijańskiej, skłaniają do tego, aby możliwie wiele osób, z różnych grup medytacyjnych, różnych miast i środowisk, czynnie uczestniczyło w sprawowanej Mszy św. Jest to realizowane poprzez udział w czytaniach, śpiewie liturgicznym i w intencjach modlitwy wiernych. Po Mszy św., podczas której przyjmujemy Ciało i Krew Pańską pod dwoma postaciami, pozostajemy na modlitwie medytacyjnej w ciszy, prowadzonej w tradycji nauczania o. Johna Maina przez koordynatorów grup WCCM. Konferencje Ojca Włodzimierza – głębokie w treści i zarazem odkrywcze, pełne jego świadectwa przeżywania kontaktu z osobowym Bogiem, jak i inne materiały multimedialne (w tym wspaniałe zdjęcia Krzysztofa i innych fotografów), są gromadzone i ogólnie dostępne na serwerze tutaj. Zgodnie z sugestią Ojca konferencje mają formę agapy, w której zorganizowanie i dobre przygotowanie wiele serca i energii wkłada Radka, uczestniczka czwartkowej grupy WCCM.

Terminy kolejnych spotkań w Tyńcu dla osób medytujących w tradycji chrześcijańskiej są zmienne i zależą od możliwości Ojców Benedyktynów. Mogliśmy więc dotychczas spotkać się i czerpać z ogromnego doświadczenia życia duchowego benedyktynów: o. Jana Pawła Konobrodzkiego, o. Leona Knabita i o. Włodzimierza Zatorskiego (a można w tym miejscu podkreślić, że założyciel WCCM, o. John Main także był benedyktynem). Spotkania te, od pewnego czasu ogłaszane w “Kalendarium” na stronie www.wccm.pl sprzyjają uświadomieniu, a może również głębszemu zrozumieniu sytemu wartości, które nas gromadzą w tym tak uświęconym tradycją modlitwy miejscu, także w formie modlitwy medytacji chrześcijańskiej. Wartościami tymi są wymienione hierarchicznie: 1. wiara w Jezusa Chrystusa, 2. uobecnionego w postaci Ciała i Krwi podczas Eucharystii, 3. szczera, głęboka modlitwa, 4. w tym modlitwa medytacyjna w tradycji chrześcijańskiej, 5. dla nas praktykowana w formule WCCM.

Pomyślane w założeniu spotkania dla obu krakowskich grup WCCM rozszerzyły się najpierw na grupy medytacyjne w tradycji chrześcijańskiej z Krakowa. Następnie przybywały na nie osoby spoza Krakowa i jego okolic, tj. członkowie grup WCCM z Ornontowic, Katowic, Bielska-Białej, osoby niemedytujące w grupach, lecz zainteresowane tą formą modlitwy chrześcijańskiej, z odleglejszych miejscowości, jak Wadowice, Rabka, Jabłonka na Orawie, Łódź, Angelholm w Szwecji (nie jestem w stanie wymienić wszystkich), czy też tynieccy benedyktyńscy oblaci www.tyniec.benedyktyni.pl/pl/oblaci jak i całe rodziny wraz z dziećmi. Z naszej inicjatywy, tj.  krakowskich grup WCCM, odbył się w Tyńcu dla uczczenia kanonizacji św. Jana Pawła II spektakl słowno-muzyczny “Tryptyk Rzymski”. Z inicjatywy Andrzeja zawiązała się także bliska współpraca między krakowskim facebookiem WCCM  www.facebook.com/medytacjawkrakowie  a portalem duchowości benedyktyńskiej prowadzonym przez o. Joachima Zelka OSB www.ps-po.pl oraz z Klubem “Tygodnika Powszechnego” w Krakowie  www.klubtygodnika.pl/tag/krakow 

Należy podkreślić perspektywy rozrastania się tej wielkiej - jak się okazało z niemal rocznej perspektywy - inicjatywy Ojca Jana Pawła OSB, w praktyce kontynuowanej przez Ojca Włodzimierza OSB. To on wielkim swoim wysiłkiem i poświęceniem wprowadził nas w głębię rozumienia modlitwy, w tym chrześcijańskiej medytacji, w oparciu o treści Ewangelii, Katechizmu Kościoła Katolickiego i własne, ogromne doświadczenie duchowe. Owe comiesięczne spotkania, rozpoczynające się niedzielną Mszą św., stają się tradycją i wpisują się w słowa Listu św. Piotra “aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1P 4,11).

 

Stanisław Matusik

koordynator wtorkowej grupy medytacyjnej WCCM w Krakowie, MBO.MeCh@gmail.com

Kraków, 29 czerwca 2014 r.

 

Fot. Krzysztof Torbus

 

Print Friendly and PDF