Czytanie na dziś: czytaj dalej
Klasztor bez ścian

   

  

 

Misją Wspólnoty jest praktykowanie i nauczanie medytacji

w tradycji chrześcijańskiej, tak jak przekazał ją o. John Main OSB,

w duchu powszechnej służby i jedności.

 

   

 

Odkąd ojciec John Main założył w 1975 roku Centrum Medytacji Chrześcijańskiej, na całym świecie rozrasta się społeczność  medytujących zgodnie z jego nauką chrześcijan. Spotykamy się na cotygodniowych medytacjach w grupach. Obecność na spotkaniu grupy stanowi wsparcie i zachętę do kontynuowania codziennej praktyki medytacji. Grupy spotykają się w mieszkaniach, parafiach, więzieniach, firmach i szpitalach. Grupy są ze swej istoty ekumeniczne i otwarte na wszystkie osoby szczerze poszukujące doświadczenia modlitwy w ciszy. Od 1975 roku powstało w ponad 100 krajach około 1800 grup i 27 centrów medytacyjnych, inspirujących się nauką ojca Johna Maina OSB oraz wczesną tradycją monastyczną, zwłaszcza benedyktyńską. Mieszczące się w Londynie Międzynarodowe Centrum koordynuje działania Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej (WCCM)  i wydaje kwartalnie biuletyn, w którym zamieszczane są  informacje z jej życia.  Co roku organizowane jest Seminarium Johna Maina.Adresy i kontakty:


 

WCCM.ORG

 

Dążenia i cele Wspólnoty

The World Community for Christian Meditation - WCCM (Światowa Wspólnota [dla] Medytacji Chrześcijańskiej) ma następujące cele i założenia:

1. Przekazywanie i dzielenie się nauczaniem i praktyką Medytacji Chrześcijańskiej na całym świecie, która to praktyka prowadzi do stale pogłębiającej się jedności z żyjącym Chrystusem i praktycznego troszczenia się o wszystkich członków ludzkiej rodziny i stale wzrastającego szacunku dla współzależności wszelkiego stworzenia.

2. Wspieranie osób praktykujących Medytację Chrześcijańską poprzez udostępnianie im wszystkiego, co zachęci i wesprze ich w praktykowaniu tej tradycji.

3. Rozwijanie poczucia wspólnoty wśród praktykujących Medytację Chrześcijańską poprzez zachęcanie do formowania grup medytacyjnych na szczeblu lokalnym oraz organizowania regionalnych i krajowych spotkań stosownie do potrzeb. W tym zakresie wielką wartość ma związek z tradycją monastyczną, zwłaszcza benedyktyńską. Również zachęcanie do nowych form życia wspólnotowego takich jak wspólnota oblacka.

4. Popieranie i prowadzenie dialogu i medytacji wśród chrześcijan wszystkich wyznań, jak również z przedstawicielami wspólnot kontemplacyjnych innych religii i świętych tradycji.

5. Realizowanie takich wydarzeń, jak doroczne Seminarium Johna Maina, Meditatio i Szkoły Medytacji, by krzewić i pogłębiać nauczanie Medytacji Chrześcijańskiej, pracować dla pokoju w świecie i tworzyć forum dla dialogu na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Źródło: Konstytucja WCCM

 

Wersja angielska

 

Wersja polska

 

 

Wspólnotę prowadzi ojciec Laurence Freeman OSB wraz z  Guiding Board  - Radą Przewodnią WCCM.


Lista Partonów Wspólnoty zamieszczona jest tutaj.

  

W Polsce prowadzimy stronę internetową i spotykamy się na Meditatio.

 

 

 

 

 

Medytacja tworzy wspólnotę

 

Wspólnota Medytujących Chrześcijan, która ukształtowała się w ciągu dziesięciu lat po śmierci Johna Maina, jest pewnego rodzaju klasztorem. Jest to klasztor ludzi zjednoczonych modlitwą serca, w modlitwie Jezusa, gdzie Duch Święty napełnia nasze wnętrza. Klasztor ten nie ma ścian i jednoczy ludzi podążających różnymi ścieżkami życia. W medytacji dotykamy istoty tego, co nazywamy byciem uczniem Jezusa. W czasie medytacji nasze oczy są otwarte, aby widzieć powszechnego Zbawiciela w Jezusie. Ogarnia nas wtedy również zdumienie sposobami, w jakich Bóg objawia się nam przez inne religie, poprzez Słowo, które stało się widzialne i wcielone dla nas w Jezusie. Jestem przekonany, że kontemplacyjne doświadczenie leży w samym sercu Kościoła. Medytacja, jako codzienna praktyka, uczy nas wszystkich, że kontemplacja nie jest zarezerwowana jedynie dla garstki wybrańców i nie jest czymś niezwykłym. Jest to droga, na której Bóg objawia się nam w sprawach codziennych. Kontemplacja jest także bramą do Królestwa Bożego, powinniśmy zatem stać się jak dzieci, aby do niego wejść. Wielkim darem bycia dzieckiem jest jego pełna obecność w chwili teraźniejszej, dlatego tak ważne jest podejście do praktyki medytacji z prostotą i zrozumienie tego, że kieruje ona nas ku rzeczywistości, ku teraźniejszości.

 

o. Laurence Freeman OSB

Dyrektor Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej

 

 

 

 

  

 Seminarium Johna Maina w Mainz/Niemcy 2008

Konferencje na temat modlitwy kontemplacyjnej głosił kard. Walter Kasper (na zdjęciu obok o.Freemana)

  

 

 

 

Kościół Rzymskokatolicki zatwierdził kanonicznie WCCM w uproszczonej formie, jako ekumeniczną wspólnotę kontemplacyjną

 

                   

Biskup Giuglio Sanguinetti -  dekretem z dnia 11 lipca 2007 - zatwierdził i ustanowił WCCM (The World Community for Christian Meditation / Światową Wspólnotę Medytacji Chrześcijańskiej) Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych udzielając mu osobowości prawnej.  

 

 

 

GIULIO SANGUINETTI

Z ŁASKI BOGA I STOLICY APOSTOLSKIEJ

BISKUP BRESCII

 

                                                                                                       Prot. N. 758/07

 

DEKRET

 

Biorąc pod uwagę podanie z 20 marca 2007, wniesione przez Panią Mariagrację Dusi, Prezydenta Stowarzyszenia Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej we Włoszech, w którym poprosiła o oficjalne uznanie wyżej wspomnianego Stowarzyszenia jako prywatnego Stowarzyszenia wiernych posiadającego osobowość prawną według kanonów 299 i 322 KPK (Kodeksu Prawa Kanonicznego);

 

biorąc też po uwagę, że Stowarzyszenie to posiada w Brescii swoje oficjalne centrum dla Włoch, a w naszej diecezji propaguje liczne inicjatywy mające na celu poznanie i pogłębienie duchowości chrześcijańskiej, współpracując także z innymi diecezjami naszego kraju i przy ich poparciu;

 

po uważnym rozważeniu celów tego Stowarzyszenia, zgodności doktrynalnej jego nauczania i działalności i po zasięgnięciu opinii kompetentnego doradcy teologicznego,

 

uważając, że jego członkowie w sposób wybitny przyczyniają się do apostolatu chrześcijańskiego, propagując nade wszystko bogactwo duchowości i medytacji chrześcijańskiej oraz wykazują postawę dialogu i poszanowania wobec wszystkich;

 

uważając, że tego rodzaju Stowarzyszenie, działające w obrębie naszej diecezji, może przyczyniać się do realizowania jedności wspólnoty kościelnej, dawać świadectwo życia ewangelicznego i dialogu ekumenicznego oraz dialogu międzyreligijnego;

 

biorąc pod uwagę, że Prawo Kanoniczne pozwala na istnienie takich Stowarzyszeń, respektując ich naturę prywatną, według założeń jego członków; uwzględniając kanony 298 § 1, 299 i 322 Kodeksu Prawa Kanonicznego;

 

USTANAWIAM Stowarzyszenie Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej PRYWATNYM STOWARZYSZENIEM WIERNYCH udzielając mu osobowości prawnej według przepisu kanonu 322 § 1

 

Jednocześnie, wraz z niniejszym dekretem, po dokładnym przeanalizowaniu, według przepisu kanonu 322§2

 

ZATWIERDZAM STATUTY tego samego Stowarzyszenia, zawierające 22 artykuły załączone do niniejszego dekretu.

 

Brescia, 11 lipca 2007

Uroczystość św. Benedykta, Patrona Europy

Podpisano:

Biskup – Giuglio Sanguinetti

Kanclerz diecezjalny – Ks. Marco Alba

 

 

***

 

 

Zatwierdzenie misji Wspólnoty przez arcybiskupa metropolitę Florencji: Orginał

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF